Privacy Policy

Our Policies

IT Policy
ประกาศที่ 102.2564 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศที่ 103.2564 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้น TH
ประกาศที่ 104.2564 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคู่ค้า
ประกาศที่ 105.2564 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า
ประกาศที่ 106.2564 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงาน
ประกาศที่ 107.2564 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน
ประกาศที่ 108.2564 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคคลภายนอก
แบบฟอร์ยินยอมปิดเผยข้อมูลกรณีพนักงานทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
ตัวอย่างวิธีการกรอกแบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลกรณีพนักงานทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง(เพื่อรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)